Tag: COO

C​E​O ​COO​ ​និង​ C​F​O

​កាលពី​អត្ថបទ​មុន​អេ​ដ​មីន​បាន​បកស្រាយ​ត្រួសៗ​អំពី​ភាព​ខុសគ្នា​រវាង​ ​Founder​ ​និង​ C​E​O​។​ ​ថ្ងៃនេះ​អេ​ដ​មីន​នឹង​បកស្រាយ​ឲ្យបាន​យល់​ត្រួសៗ​ពី​តួនាទី​ C​E​O ...

អានបន្ថែម

អត្ថបទពេញនិយម